Holms cookie policy

Kvalitetspolicy

Holms levererar felfritt och i rätt tid.

Kvalitetspolicyn gäller internt såväl som externt. Kvalitetspolicyn ska vara tillgänglig för företagets intressenter, vilket uppfylls genom att den går att läsa på företagets hemsida. Policyn implementeras, tillämpas och följs upp genom företagets Kvalitetsledningssystem. 

Holms Kvalitetsledningssystem

Omfattning

Holms kvalitetsledningssystems omfattning styrs av vision, mission och strategiska styrdokument.
Holms utvecklar, marknadsför, tillverkar och levererar produkter för vägunderhåll såsom snöröjning, halkbekämpning och renhållning.

Grundläggande riktlinjer

Kvalitetsledningssystemet ska utformas från ett riskbaserat tänkande,
tillämpande av processinriktning, dokumentation av avvikelser,
förbättringsarbete och handlingsplaner,
att beslut fattas på fakta och orsaksanalyser. Ledningssystemet utvecklas och anpassas kontinuerligt för att vara en hjälp till verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt. 

Intressent- och riskanalyser

Intressent- och riskanalys ska regelbundet revideras, vilket sker i samband med det årliga strategiarbetet.

Kvalitetsmål

Ledningsgruppen, LG, fastställer kvalitetsmål, KPI, för varje år i samband med budgetarbetet, och specificeras i Holms Mål och Aktivitetsmatris. Dokumentet sparas på företagets intranät, under rubriken Ledningssystem – dokument.
Uppföljning av målen sker månadsvis under året av LG.

Genomförande

Företagets ledningsgrupp ansvarar för implementering och drift av kvalitetsledningssystemet.
Genomförandet sker genom ett kontinuerligt och systematiskt arbete med:

Gott ledarskap kombinerat med processtyrning.

Att erforderligt stöd, resurser och kompetens finns i organisationen.

Internrevisioner: alla element i ISO9001 ska täckas under 3-års period.

Avvikelsehantering – från slutkunder och återförsäljare, i egna processer och till leverantörer. 

Ständiga förbättringar i samverkar med kunder, personal och leverantörer. 

Handlingsplaner / åtgärder ska vara tidsatta och ha en ansvarig.

Kundfokus upprätthålls genom att LG kontinuerligt informeras om kundärenden. 

 

April 2022

de_DEDeutsch