Holms cookie policy

Kvalitetspolicy

Holms levererar felfritt och i rätt tid.

Kvalitetspolicyn gäller internt såväl som externt. Kvalitetspolicyn ska vara tillgänglig för företagets intressenter, vilket uppfylls genom att den går att läsa på företagets hemsida.

Holms Kvalitetsledningssystem

Holms kvalitetsledningssystems omfattning styrs av vision, mission och strategiska styrdokument.
Holms utvecklar, marknadsför, tillverkar och levererar produkter för vägunderhåll såsom snöröjning, halkbekämpning och renhållning.

Grundläggande riktlinjer

Kvalitetsledningssystemet ska utformas från ett riskbaserat tänkande,
tillämpande av processinriktning, dokumentation av avvikelser,
förbättringsarbete och handlingsplaner,
att beslut fattas på fakta och orsaksanalyser.

Intressent- och riskanalyser

Intressent- och riskanalys ska regelbundet revideras, vilket sker i samband med det årliga strategiarbetet.

Kvalitetsmål

Ledningsgruppen, LG, fastställer kvalitetsmål, KPI, för varje år i samband med budgetarbetet, och specificeras i Holms Mål och Aktivitetsmatris. Dokumentet sparas på företagets intranät, under rubriken Ledningssystem – dokument.
Uppföljning av målen sker månadsvis under året av LG.

Genomförande

Företagets ledningsgrupp ansvarar för implementering och drift av kvalitetsledningssystemet.
Genomförandet sker genom ett kontinuerligt och systematiskt arbete.

 

November 2021

nb_NONorsk bokmål