Dataskyddspolicy Holms

Holms Attachments Dataskyddspolicy

Holms Attachments värnar om din personliga integritet och är hängivna till att skydda den data du väljer att anförtro oss. Vi använder alltid dina personuppgifter på ett ärligt och förtroendefullt sätt. Du kan alltid kontakta oss på Holms om du har frågor kring hur vi använder informationen och vem vi delar den med. Vi på Holms Attachments kommer alltid vara transparenta angående vilken information vi samlar in.

När du kontaktar oss t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Holms Attachments AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt vår Dataskyddspolicy.

Viktig information innan du läser vidare
Du har rätt att begära ett utdrag över den information Holms Attachments AB har om dig och Holms Attachments AB är skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. Vid begäran måste du ange de uppgifter du vill matcha mot (namn, personnummer, IP-nummer (lagras ej) etc), samt styrka din identitet för att säkerställa att inga personuppgifter lämnas ut på falsk grund eller till fel mottagare. Om du t ex kommunicerar via pseudonym eller e-post måste du bevisa att du är denna pseudonym och att ditt eventuella pseudonymkonto inte hackats eller kontrolleras av någon tredje part. Begäran kan därför ej lämnas ut elektroniskt då e-postadress eller motsvarande kan vara falsk eller hackad och du måste bevisa att du representerar en specifik avsändare. För Holms Attachments AB är dina personuppgifter viktiga och det är av största vikt att inte tredje part falskeligen kan få del av dessa via en falsk begäran. Skicka därför in din begäran skriftligt signerat av notarius publicus eller vidimerat av två externa personer 18 år eller äldre ej tillhörande ditt hushåll (=folkbokförda på samma adress), inklusive fotokopior på din egen och vidimerade personers legitimation komplett med personnummer. Vidimerade personer kan komma att kontaktas för bekräftelse och dessas kontaktuppgifter och personnummer måste anges. Begärd information kommer skickas till officiell folkbokföringsadress om uppgifter finns. För att kunna bekräfta officiell folkbokföringsadress måste du ange ditt personnummer. De begärda uppgifterna kan komma att skickas som rekommenderad post för att mot uppvisande av legitimation lämnas ut hos adressens postombud. Den skriftliga begäran och den på papper utlämnade informationen kommer sparas på papper i åtta år för att vid tvist bevisa att begäran kommit in, besvarats samt vad som lämnats ut. Skriftlig begäran med vidimering eller underskrift av notarius publicus skickas till:  Box 924, 59129 Motala
(Text inhämtad med tillstånd från Cornucopia)

Allmänna integritetsvillkor för Holms.com
Du kan använda Holms.com utan att avslöja din identitet. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller kontaktar oss via formulär kommer vi spara den information du delger till oss för att kunna upprätthålla och förbättra våra tjänster. All data du lämnar ifrån dig online som vi registrerar och sparar behandlas inom EU/EES. Holms Attachments vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vår dataskyddspolicy gäller även information som du delat med oss genom samtal, möten eller andra typer av kommunikation som inte skett på vår digitala webbplats.

När du besöker Holms.com överför din webbläsare automatiskt viss typ av data till vår webbserver som sedan lagras i loggfiler.
Det är åtkomstdatum, operativsystem, IP-adress, språkinställningar, åtkomsttid, tidszon, webbläsare och geografisk position.
Den här informationen innehåller ingen data som kan identifiera dig som person. Informationen är endast till för att tillhandahålla, förbättra och utveckla våra tjänster och webbplats med dess funktioner.

Holms Attachments berättigande intresse att hantera företagets webbplats enligt god affärssed och att kunna underhålla webbplatsens funktioner och tjänster, står som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Tredje man
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje man såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vid överföring eller delning med tredje man vidtas rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert.

Holms Attachments kommer inte sälja insamlad information och data till tredje man.

Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Lagring
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Holms Attachments har om dig och verifiera den information vi har om dig.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall då informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad.
Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av informationen. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies
Holms Attachments använder sig av cookies och liknande tekniker för att samla in data kring besökarens användning så vi kan utveckla och tillhandahålla en användarvänlig webbplats.
Läs mer om vår policy för cookies, här.

November 2021

nb_NONorsk bokmål